Japanese Food

1. Sukiyaki

2. Tempura

3. Chicken Teriyaki

4. Yakiniku

5. Tepanyaki

6. Shabu-shabu

7. Nikomi Udon

 

Thailand Food

 1. Tom Yam Kung

 

Korean Food

1.Dim Sum

2. Barbeque

3. Bol Kal Bi

4. Mix Grill